rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Opublikowano: 30/04/2015


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze I:

  1. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

  • organizacja programów profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia. Zadania realizowane w ramach tych działań muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

Termin realizacji zadania od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 roku:

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

  1. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku (Obszar I)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 178/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku wraz załącznikiem
  2. Informacja o konkursie
  3. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA 2015 ROK

  4. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  5. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  6. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 Zamknij