rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wytyczne dotyczące dofinasowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych w 2015 roku

Opublikowano: 14/05/2015

Informujemy, że Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzeniem Nr 191/15 z dnia 7 maja 2015 roku wprowadził Wytyczne dotyczące dofinansowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych w 2015 roku.

 

Wytyczne dotyczące dofinansowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych w 2015 roku

 

 1. Organizacja – jest to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)

 2. Zadania własne - należy rozumieć jako sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)

 3. Środki zewnętrzne – środki z funduszy pochodzących spoza budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym min.: środki z Unii Europejskiej, fundusze zagraniczne i krajowe, z budżetu samorządów wojewódzkich i powiatowych.

 4. Dofinansowanie zadań zostanie przyznane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)

 5. Wysokość środków przeznaczona na realizacje zadań w 2015 roku wynosi 10 000,00 zł.

 6. Organizacje ubiegające się o dotację muszą być w trakcie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

 7. Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25).

 8. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

 • kserokopię wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,

 • kserokopię kosztorysu będącego częścią wniosku złożonego do grantodawcy zewnętrznego, przy czym kosztorys będący częścią oferty na dofinansowanie musi stanowić odzwierciedlenie kosztorysu złożonego u grantodawcy zewnętrznego. Oznacza to kategoryczny zakaz włączania do kosztorysu nowych pozycji.

 • kserokopię umowy z grantodawcą zewnętrznym lub inny dokument potwierdzający przyznanie dofinansowania.

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 191/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych dotyczących dofinasowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych w 2015 roku wraz załącznikiem


Zamknij