rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...

Opublikowano: 18/05/2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze V b Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok:

 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”

w tym:

 • ZADANIE NR 1 - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - w tym osób niepełnosprawnych ruchowo - z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 35, z możliwością zwiększenia tego zapotrzebowania do 40 osób w okresie zimowym: od 1.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.
 • ZADANIE NR 2 - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywaniem dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, która musi zostać zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiąca wynosi 3.

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć w formie dotacji środki publiczne w wysokości 100 000,00 zł., w tym:

 1. na zadania Nr 1 – 98 000,00 zł.

 2. na zadania Nr 2 –   2 000,00 zł.

Termin realizacji zadania od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2015 roku:

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.

 2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku (Obszar Vb)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku  wraz załącznikiem
 2. Informacja o konkursie
 3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
 4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 Zamknij