rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2016 roku

Opublikowano: 30/11/2015

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2016 roku.


I N F O R M A C J A

 

W dniu 26 listopada 2015 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 641/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta w 2016 roku w obszarze:

„Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 .”

w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach

 

Termin realizacji zadania od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Oferty konkursowe na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2015 roku:

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
 2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Ogłoszeniu o konkursie.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 641/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2016 roku wraz załącznikiem
 2. Informacja o konkursie
 3. Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

 4. Regulamin korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w tym zasobów lokalowych i rzeczowych

 5. Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji Pozarządowych

 6. Umowa użyczenia - pomieszczenia COP (WZÓR)
 7. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
 8. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 9. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 Zamknij