rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych...

Opublikowano: 10/08/2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy.

 

W terminie od 10 sierpnia 2017r. do 17 sierpnia 2017r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail zko.os@czerwionka-leszczyny.pl
  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760.

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska, tel. (32) 42 959 56 lub (32) 42 959 97

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 429/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 sierpnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy projekt uchwały

  2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


Zamknij