rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach ...

Opublikowano: 13/02/2018

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania:

Prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach (Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ) i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie (2018 i 2019) wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku (w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego lub ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego lub działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości)

 

Termin realizacji zadania od 16.03.2018 r. do 31.12.2019 r.

Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budżecie w formie dotacji środki publiczne w wysokości:

 • w roku 2018 – na prowadzenie COP - 95 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia – 5 000,00 zł

 • w roku 2019 – na prowadzenie COP - 95 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia – 5 000,00 zł

Zarządzenie Nr 49/18 z dnia 13 lutego 2018 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2018 roku do godz. 15.30:

   1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.

   2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie COP i realizację przedsięwzięcia wynikającego z LPR” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku.
 3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK
 4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
 5. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 6. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 Zamknij