rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2018 roku

Opublikowano: 12/03/2018

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 marca 2018 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2018r.,poz. 450).

W terminie od 1marca 2018 roku do 8 marca 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany uchwały NrXXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 rokusprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, dając możliwość ww.podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot.przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Pliki do pobrania:

1. - Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2018 r.

Zamknij