rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

Opublikowano: 11/04/2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

W terminie od 12 kwietnia 2018r. do 18 kwietnia 2018r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36B

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul.3 Maja 36B, tel. 32/43 12 039).


Pliki do pobrania:

1.Zarządzenie Nr 132/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2018roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

2. Projekt uchwały

2.  Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwałyZamknij