rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku ...

Opublikowano: 12/04/2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.04.2018r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2018r.poz. 450), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały nr VIII/114/15z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

terminie od 13.04.2018r. do 19.04.2018r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Gospodarowania Odpadami


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny oraz załącznik projekt uchwały

 2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

Zamknij