rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach

 

Informacja o inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy budynku nieużytkowanego hotelu robotniczego zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 21a w Czerwionce-Leszczynach na 51 mieszkań socjalnych (w tym 10 mieszkań chronionych) oraz pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch segmentów nieużytkowanego budynku hotelowego oraz budynku usługowego na lokale mieszkalne oraz pomieszczenia biurowe i usługowe CUS,

- Termomodernizację obiektu w części objętej projektem,

-Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części objętej projektem,

- Zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki plażowej,

- Wykonanie dróg manewrowych, drogi pożarowej i parkingu.

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez adaptację zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce –Leszczynach.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

-Efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych,

-Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego,

-Utworzenie nowej infrastruktury umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji społeczności obszaru,

-Stworzenie oferty aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych, z dostosowaniem przestrzeni publicznej.

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Zadanie pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach”, będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.2  Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

 

Wartość projektu to kwota 6 303 633,42 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 3 783 301,32 zł.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Zamknij