rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowaLaureaci "Karolinki 2017"


Alojzy Stawinoga

Alojzy Stawinoga urodził się 24 czerwca 1951 roku w Knurowie. Jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Rybniku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1975 roku. W 1984 roku obronił pracę doktorską uzyskują tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Do 28 września 2017 roku był pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Instytucie Inżynierii Produkcji. Naukowo zajmował się podstawami konstrukcji maszyn, eksploatacją i diagnostyką maszyn. Figurował w bazie ekspertów Politechniki Śląskiej. Jest współautorem patentu oraz podręcznika akademickiego „Mechanika dla niemechaników”. W latach 2009 – 2017 był pełnomocnikiem dziekana ds. dydaktycznych w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, gdzie wypromował wielu inżynierów i magistrów inżynierów, również z terenu Czerwionki-Leszczyn.

Pan Alojzy Stawinoga w okresie od 1 września 2000 roku do 28 września 2017 roku pracował również jako nauczyciel informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach.

Corocznie przygotowywał uczniów gimnazjum do konkursu „Przygoda z techniką”. Nierzadko uczniowie ci zostawali laureatami tego konkursu.

Był inicjatorem i współorganizatorem olimpiady wiedzy technicznej dla gimnazjum „Mistrz techniki” na szczeblu gminnym i powiatowym. Na wyróżnienie zasługuje jego zaangażowanie w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, w ramach którego pełnił funkcję koordynatora szkolnego „Cyfrowej Szkoły”.

Oprócz pracy na rzecz młodzieży szkolnej i akademickiej, angażował się także w sprawy społeczne.

Współuczestniczył w tworzeniu samorządu gminnego. W latach 1990-1994 stanął na czele ówczesnej Rady Miejskiej w Leszczynach - I kadencji, jako jej Przewodniczący.

Również aktywnie działał w samorządzie lokalnym w latach 1996 - 2012 w Radzie i Zarządzie Dzielnicy Czuchów, piastując w niej różne funkcje, w tym Przewodniczącego Rady oraz Zarządu.

Za społeczne zaangażowanie wyróżniony został dyplomem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności oraz uhonorowany medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku zostało założone w 1959 roku. Pierwszą Przewodniczącą Koła została wybrana Maria Knopik, a następną - Anna Ogerman. Obecnie Przewodniczącą Koła jest Marta Garus Domin. Od początku 2016 roku w zastępstwie Koło prowadzi Bożena Krzyżowska.

Wielka reaktywacja Koła nastąpiła w 2007 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Marta Garus Domin oraz radny Bogdan Knopik. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku skupia 30 gospodyń.

Od tego czasu Koło bierze czynny udział we wszystkich wydarzeniach mających miejsce w gminie, jaki i poza nią. Udziela się w trakcie dożynek gminnych oraz powiatowych, bierze udział w turniejach, jarmarkach, organizuje zabawy. Współdziała z miejscowymi organizacjami pozarządowymi: Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Dębieńsku, Towarzystwem Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, z miejscowymi rolnikami, z organami samorządu, a także z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Na podkreślenie zasługują liczne sukcesy osiągane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku.

W 2007 roku Koło zajęło 1 miejsce w konkursie powiatowym na najlepszą koronę dożynkową, a w turnieju „Gwara śląska na wesoło” dwukrotnie zajmowano także 1 miejsce – ostatnio w tegorocznym konkursie.

W 2016 roku Koło brało udział w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulturalne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, zdobywając nagrodę „Perła 2016” w kategorii Potrawy regionalne – województwo śląskie za „Wodzionke i karminadle z ciaper kapustą”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku uczestniczyło również w programie z udziałem Remigiusza Rączki „Gotowanie na ekranie”. Wydana została też płyta z udziałem członkiń kola pt. „Komunijo”, nagrana w Izbie Tradycji w Czerwionce-Leszczynach.

W grudniu 2017 roku Koło reprezentowało - po raz kolejny - Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na jarmarku bożonarodzeniowym w mieście partnerskim – Sokołowie Podlaskim.

Koło prowadzi także Kronikę, w której zapisywane są wszystkie jego osiągnięcia oraz ważne wydarzenia.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy

Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy zostało założone w 1972 roku z inicjatywy mieszkańców Sołectwa.

Na przestrzeni lat skład osobowy Koła zmieniał się. Przewodniczącymi Koła były kolejno Krystyna Kocjan, Maria Witoszek, Grażyna Skuta, Anna Kluczniok. Obecnie Przewodniczącą jest Maria Mazur, a Koło liczy 21 członkiń.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przegędzy współpracuje ze szkołą, sołtysem i radą sołecką, z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną, organami samorządu terytorialnego oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Reprezentuje Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w różnego rodzaju festynach, turniejach wsi, dożynkach gminnych i powiatowych, uroczystościach kościelnych oraz szkolnych. Corocznie członkinie Koła uczestniczą w jarmarkach: wielkanocnym i bożonarodzeniowym, w których Koła z terenu naszej Gminy z innymi uczestnikami wydarzenia wymieniają się smakami tradycyjnych potraw i pomysłowością dekoracji.

W grudniu 2017 roku Koło reprezentowało Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na jarmarku bożonarodzeniowym w mieście partnerskim – Sokołowie Podlaskim.

Koło rozsławia także tradycje śląskie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców, organizując dla nich pokazy kiszenia kapusty, szkubania pierza, pieczenia pierników, robienia swojskiego makaronu itp. Gospodynie - jak same podkreślają - chętnie biorą udział w takich imprezach, bo daje to im wiele radości i sprawia, że czują się potrzebne lokalnej społeczności.

W tym roku Koło obchodzi 45 lecie swojej działalności.

 

Ksiądz Henryk Reske

Ksiądz Henryk Reske urodził się 16 października 1965 roku we Włocławku. Ochrzczony został 21 listopada 1965 roku w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku przez ks.Jana Lecha Klimę. Konfirmowany był w tym samym kościele 11 czerwca 1978 roku przez ks.Jana Ferugę.

W latach 1986-1991 studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Napisał pracę magisterską pt."Sakrament Wieczerzy Pańskiej w świetle Dokumentu z Limy". 26 lipca 1992 roku został ordynowany w Mikołowie przez Ks.Biskupa Jana Szarka.

1 stycznia 1996 roku ksiądz Henryk Reske został nowym proboszczem-administratorem dla parafii w Orzeszu i w Czerwionce. W Święto Reformacji 31 października 1999 roku Zgromadzenie Parafialne wybrało ks.Henryka na "stałego" proboszcza parafii w Orzeszu. Dalej też pełni funkcję proboszcza administratora parafii w Czerwionce.

W okresie od 1996 roku parafia pod przewodnictwem Ks. Henryka Reske, zrealizowaławiele zadań o charakterze duszpasterskim, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przeprowadzonych zostało także wiele spraw administracyjnych: uregulowano kwestię własności kościoła w Czerwionce, wykonano nowe pokrycie dachu, przebudowano wnętrze kościoła, prezbiterium wyposażono w piękny zabytkowy krucyfiks z 1858 roku, podarowany przez parafię w Katowicach, wykonano ankrowanie całego kościoła, izolację fundamentów oraz izolację termiczną.

Prócz służby w parafii Ksiądz Henryk Reske od roku 2003 pełni funkcję wiceprezesa w Zarządzie Stowarzyszenia Księży i Katechetów. W 2012 roku został wybrany przez Synod Diecezji Katowickiej na stanowisko Radcy Diecezjalnego (zastępcy Biskupa) Diecezji Katowickiej. Po śmierci ks. Biskupa Tadeusza Szurmana w styczniu 2014 roku, przewodził życiu Diecezji do dnia wprowadzenia nowego Biskupa.

Obecnie jest też pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach, wcześniej Zespołu Szkół nr 5 w Czerwionce-Leszczynach. Jest nauczycielem religii ewangelickiej dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podkreślenie zasługuje także współpraca Księdza z nauczycielami ze szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Był współorganizatorem konferencji popularno-naukowych: O przenikaniu się trzech konfesji na Górnym Śląsku oraz O wpływie dwóch konfesji katolicyzmu i wyznania ewangelicko - augsburskiego na rozwój kulturalny i gospodarczy Górnego Śląska. W obecnym 2017 roku współorganizował konferencję popularno – naukową pt. „500 lat ReformacjiEwangelicy na Śląsku.

Od kilku lat jest też inicjatorem obchodów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.

Za zasługi dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otrzymał medal 50-lecia.

Ksiądz Roman Laksa

Ksiądz Roman Laksa urodził się 7 lutego 1958 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1984 roku z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

W 1984 roku ukończył Papieską Akademię Teologii w Krakowie, uzyskując tytuł magistra teologii o specjalności misjologia, a w 1988 roku Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii o specjalności historia Kościoła.

1 sierpnia 1999 roku, podczas uroczystej mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Gerard Bernacki, ksiądz Roman Laksa został powitany w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach. Przez pierwszy rok pełnił on rolę administratora parafii, a od 2000 roku został jej proboszczem, podejmując pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę.

Pod kierownictwem Księdza Romana Laksy w Parafii działają: Wspólnota Żywego Różańca Świętego, Oaza, Dzieci Marii, Krąg Biblijny, III Zakon św. Franciszka z Asyżu, Chór „Vox Cordis”.

Ponadto angażuje się też w życie mieszkańców Książenic: współorganizuje m.in. rozgrywki sportowe dla dorosłych, a w lipcu i sierpniu organizuje wycieczki i pielgrzymki. Bierze również czynny udział w corocznych uroczystościach dożynkowych.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i postawie, przyciąga do siebie wielu mieszkańców, w tym dzieci i młodzież. Obecnie udało mu się zgromadzić rekordową ilość ministrantów - 37.

Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, szczególną troską otacza biednych, potrzebujących pomocy i cierpiących parafian. Stara się też o ludzi starszych i samotnych, udzielając im wsparcia duchowego oraz organizując dla nich spotkania opłatkowe. Ksiądz Proboszcz Roman Laksa dba także o kościół i jego otoczenie. W 2010 roku kościół został odmalowany, w 2016 roku wykonano nowe granitowe schody oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Za jego kadencji została wybudowana kaplica pogrzebowa, odnowione ogrodzenie cmentarza oraz wybrukowane cmentarne alejki. Został też wyasfaltowany parking przy kościele. W 2013 i 2014 roku przeprowadzono kapitalny remont budynku probostwa.

Jest dobrym gospodarzem odpowiedzialnym za  kościół i całą parafię.

Uhonorowany został medalem 50-lecia za zasługi dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Leszek Salamon

Leszek Salamon urodził się 22 sierpnia 1957 roku w Leszczynach, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego dziadek - Robert Pierchała, był uczestnikiem trzech Powstań Śląskich.

Leszek Salamon ukończył Szkołę Podstawową w Leszczynach, Liceum Ogólnokształcące w Rybniku, a następnie studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, uzyskując dyplom lekarza medycyny w 1985 roku. W czasie studiów był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Brał udział w strajku w 1981 roku.

Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kurs Zarządzania Opieką Zdrowotną przy Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu OTREK we Wrocławiu.

Po studiach pracował w szpitalu w Rybniku na Oddziale Dziecięcym. Następnie został oddelegowany do Kliniki Pediatrii w Zabrzu, gdzie uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny pediatrii. Przez piętnaście lat pracował w Poradni Dziecięcej w Czerwionce. Od 2002 roku pracuje jako starszy asystent w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej FAMILIA w Leszczynach.

Leszek Salamon był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Czerwionce- Leszczynach, z ramienia którego został wybrany radnym w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w 1990 roku. Od 1990 roku, nieprzerwanie jest radnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W Radzie Miejskiej pełnił między innymi funkcje: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, a w obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.

Od 1992 roku sprawuje funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Leszczyny Stare.

Jako radny działał na rzecz budowy nowej Szkoły Podstawowej
w Leszczynach, budowy kanalizacji w Leszczynach Starych, termomodernizacji osiedla w Leszczynach, budowy sal gimnastycznych w Przegędzy, Stanowicach, Szczejkowicach, boisk sportowych w Czuchowie, Dębieńsku, Leszczynach Starych, Książenicach oraz licznych innych inwestycji.

Jako Przewodniczący Komisji Zdrowia był i jest inicjatorem wielu działań prozdrowotnych takich jak akcja szczepień dzieci i młodzieży przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz przeciwko meningokokom. Wnioskował także o utworzenie podstacji Pogotowia Ratunkowego w Czerwionce-Leszczynach.

Od 2003 roku pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach. W ramach jego działalności podejmuje liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym, współpracuje ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Raciborzu, wspólnie organizując liczne akcje oddawania krwi na terenie naszej gminy.

Ponadto z zaangażowaniem oddaje się swojej pasji jaką jest kynologia. Jest Przewodniczącym Oddziału Związku Kynologicznego w Rybniku, Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Kynologicznego w Polsce, a także międzynarodowym sędzią kynologicznym.

Leszek Salamon wyróżniony został dyplomem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności. Uhonorowany był także medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Parafia pod wezwaniem św. Jacka w Stanowicach

Parafia powstała 70 lat temu. Starania o utworzenie parafii sięgają lat powojennych, kiedy to wiosną 1946 roku grupa parafian ze Stanowic zwróciła się z prośbą do ks. Proboszcza Wilhelma Pnioka z Bełku o budowę kościoła filialnego na terenie swojej miejscowości. Ks. Proboszcz ustosunkował się do tej propozycji pozytywnie i utworzono Komitet Organizacyjny Budowy Kościoła. Inicjatywa taka wynikała z faktu, iż jedynym miejscem gromadzenia się mieszkańców Stanowic na wspólnych nabożeństwach była kapliczka św. Jana Nepomucena. Do kościoła zaś mieszkańcy chodzili do Bełku, Czerwionki lub Leszczyn.

Uroczyste poświęcenie miejsca budowy odbyło się 18 maja 1947 roku. W lipcu tego roku przystąpiono do wykopów i wykonania fundamentów. Patronem kościoła został obrany św. Jacek. Dlatego też w dniu 17 sierpnia 1947 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego.

17 lipca 1949 roku odbyło się poświęcenie kościoła, którego dokonał ks. Dziekan Juliusz Kwapuliński z Ornontowic.

1 września 1953 roku pracę duszpasterską w kościele św. Jacka w Stanowicach rozpoczął ks. Edmund Górecki. W okresie jego duszpasterzowania wybudowano probostwo i założono cmentarz.

Kolejnymi proboszczami byli ks. Zygmunt Podlejski oraz ks. Jerzy Leichman. Obecnie proboszczem jest ks. Eugeniusz Durczok.

W 1998 roku kościół w Stanowicach obchodził jubileusz 50-lecia poświęcenia z udziałem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Ks. Proboszcz witając ks. Arcybiskupa przedstawił propozycję budowy i modernizacji kościoła. Kamień węgielny nowego budynku kościoła św. Jacka w Stanowicach został poświęcony w maju 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie, a 23 sierpniu 2011 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie nowej świątyni przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego i ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego.

Od 1999 roku parafianie licznie biorą udział w pielgrzymkach parafialnych do miejsc świętych i sanktuariów Polski i Europy.

Parafia organizuje też coroczny bal charytatywny, festyn farski, dekanalne koncerty chórów, dzień chorych, coroczny koncert kolęd i pastorałek, jasełka bożonarodzeniowe. Od 2006 roku organizuje Drogę Krzyżową ulicami Stanowic. Wzięła też czynny udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Przy parafii działa wiele grup parafialnych:

 1. ApostolstwoDobrejŚmierci,

 2. CzcicieleMatkiBożejFatimskiej,

 3. CzcicieleMiłosierdziaBożego,

 4. DiakoniaSłowaBożego,

 5. FranciszkańskiZakonŚwieckich,

 6. RóżeRóżańcowe,

 7. Chórkościelny,

 8. EucharystycznyRuchMłodych,

 9. ZespółCharytatywny,

 10. DzieciMaryi,

 11. Ministranci,

 12. KrągBiblijny,

 13. Kółko Misyjne.

Swój wkład w życie parafialne włożyła także młodzież, która okazjonalnie przygotowuje spektakle teatralne.

W roku 2014 Parafia wygrała internetowy konkurs na najpiękniejszy kościół w Rybniku i okolicy oraz w 2013 roku Plebiscyt na najwybitniejszego Ślązaka – Nasz patron św. Jacek.

 

Polski Związek Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe im. Miczurina w Czerwionce-Leszczynach

Ogródki Działkowe w Czerwionce powstały w 1932 roku, najpierw jako Pracownicze Ogrody Działkowe przy Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko, a następnie od 2005 roku - jako Rodzinne Ogrody Działkowe.

Obecnie Ogrody składają się z trzech części, które są podzielone na 294 działki. Dzierżawcami tych działek są głównie mieszkańcy dzielnicy Czerwionka.

Działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych polega na prowadzeniu ogrodu w sposób zapewniający wszystkim tam przebywającym wspólny wypoczynek i pomoc w prowadzeniu upraw ogrodowych. Zarząd corocznie, w ramach wolontariatu, prowadzi szkolenia dla działkowców w celu podniesienia ich wiedzy o uprawach i sadownictwie oraz ekologii. W okresie jesiennym dla działkowców i ich rodzin, organizowane są wycieczki mające na celu ich integrację, ale zapewniające również walory poznawcze i edukacyjne.

Każdego roku w Rodzinnych Ogrodach Działkowych goszczą przedszkolaki, które zapoznają się z przyrodą, a także zapraszają członków Rodzinnych Ogrodów do siebie.

Rodzinne Ogrody Działkowe biorą czynny udział w wielu konkursach, zdobywając w nich nagrody i wyróżnienia. W 1996 roku zajęły 10 miejsce w konkursie „Ogród Roku” z Delegatury Katowice, w 2012 roku zostały Laureatem tego konkursu, a w 2017 roku zdobyły drugie miejsce. Ogród jako jedyny wśród Śląskich Ogrodów Działkowych był przedstawiony w miesięczniku „Działkowiec” wraz ze swoją historią i osiągnięciami.

Ogrody Działkowe corocznie organizują dożynki, a w latach jubileuszowych festyny dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ostatnią taką imprezę zorganizowano 19 sierpnia 2017 roku z okazji 85-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Prezesem Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest obecnie Pan Mirosław Czyżycki.

 

Ryszard Jonderko

Ryszard Jonderko urodził się 30 stycznia 1955 roku w Przegędzy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Przegędzy, rozpoczął naukę w 5-letnim Technikum Mechanicznym w Rybniku o kierunku elektrycznym, którą ukończył w 1975 roku. Pracę zawodową rozpoczął w 1975 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice”. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Pracę społeczną rozpoczął 25 lat temu w Radzie Sołeckiej w Przegędzy. Szybko uzyskał zaufanie społeczne mieszkańców Przegędzy, co zostało także potwierdzone w wyborach samorządowych w roku 2006, kiedy to po raz pierwszy został wybrany radnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Od początku działalności w Radzie Miejskiej w kolejnych kadencjach pełnił, i do nadal pełni, funkcję Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Od dwóch kadencji jest również Wiceprzewodniczącym Gminnego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach.

Na przestrzeni wielu lat działalności społecznej dał się poznać jako dobry samorządowiec oraz propagator ochrony środowiska naturalnego w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. Jest członkiem Komisji do Spraw Edukacji przy Nadleśnictwie Rybnik. Organizował prelekcje dla uczniów szkół naszej gminy, przybliżające tematykę z zakresu ochrony środowiska. Jest autorem artykułów opublikowanych w prasie lokalnej o tematyce ekologicznej. Dzięki jego inicjatywie i dużemu zaangażowaniu, powstała między innymi Leśna Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna, w Przegędzy na Kanetowcu, służąca dzieciom i młodzieży szkolnej oraz miłośnikom wycieczek pieszych i rowerowych. Jest organizatorem i wykonawcą wystaw przyrodniczych podczas trwania dożynek w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

Jest też działaczem Polskiego Związku Kynologicznego w powiecie rybnickim. W Kole Łowieckim „Raróg” Katowice z siedzibą w Przegędzy pełni funkcję łowczego oraz strażnika łowieckiego. Jest też instruktorem kynologii łowieckiej a także sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego.

Został odznaczony srebrną i złotą Odznaką Honorową Związku Kynologicznego, brązowym, srebrnym i złotym medalem Zasługi Łowieckiej, złotym medalem Zasłużonego dla Łowiectwa Śląskiego oraz Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Jego umiejętności organizatorskie i zapał społecznika, wielokrotnie były motorem do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Za społeczne zaangażowanie wyróżniony został dyplomem z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego za zasługi dla wspierania rozwoju samorządności oraz uhonorowany medalem 50-lecia w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Siostra Urszula Brzonkalik – Siostra Franciszkanka Misjonarka Maryi

Siostra Urszula Brzonkaliksiostra Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Warszawie, urodziła się 13 kwietnia 1961 roku w Dębieńsku.

Swoje dzieciństwo oraz najmłodsze lata spędziła w Czerwionce-Leszczynach.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dębieńsku Starym podjęła naukę w Liceum Ekonomicznym w Rybniku a następnie kontynuowała edukację w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu na Wydziale Chemii-w Instytucie Chemii, którego jest absolwentką.

Po ukończeniu studiów powróciła do rodzinnej miejscowości, gdzie w latach 1986 - 1987 pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach. Mimo, że zajęcie powyższe dawało jej wiele satysfakcji i zadowolenia oraz darzona była szacunkiem przez dzieci i młodzież oraz ich rodziców odkryła, że jej drogą życiową - prawdziwym powołaniem, jest życie zakonne i w jego ramach dalsza praca na rzecz dzieci, młodzieży, a także tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy drugiego człowieka.

Dlategoteżw1987rokuwstąpiładoZgromadzeniaFranciszkanekMisjonarekMaryiwWarszawie.Zgromadzenietowybrałanieprzypadkowo,leczpoto,bybyćmisjonarkąwpełnymtegosłowaznaczeniuiwypełniaćswepowołanie.

W1995rokuzłożyłaślubywieczyste.WtrakciepobytuwWarszawiepracowałazdziećmi,wtymjakokatechetka.PrzezokrestenutrzymywałatakżekontaktyzjejbyłymiwychowankamizeSzkołyPodstawowejNr8wCzerwionce-Leszczynach.

By wypełniać swe posłanie misyjne wyjechała najpierw do Damaszku. Później, na 9 lat w okresie od 1998 do 2007 roku - do Aleksandrii, gdzie pracowała w szkole prowadzonej przez Jej Zgromadzenie na rzecz dzieci zarówno z rodzin chrześcijańskich jak i muzułmańskich. Tu zaczęła także realizować (wypełniać) swe ekumeniczne posłannictwo wyrażające się m.in. w nauczaniu i pracy z dziećmi i na rzecz dzieci: w 90% muzułmańskich, a tylko w 10% - chrześcijańskich.

Następnie wyjechała do Libanu - Bejrutu, gdzie przez 7 kolejnych lat pracowała nadal na rzecz młodzieży, prowadząc bursę dla studentek medycyny.

Obecnie, od prawie 3 lat, przebywa i pracuje w Aleppo. Zgodziła się na przeniesienie z Bejrutu do Aleppo w czasie, gdy tam dobiegał końca czwarty rok wojny, a większość miejscowej ludności wyjeżdżało do Europy. Tam też jest organizatorką jednego z najważniejszych programów pomocowych, prowadzonego na skalę międzynarodową - akcji Caritas Polska

 • http://www.belk.pl
 • http://www.palowice.net
 • http://www.sggp.org.pl
 • http://www.starostwo.rybnik.pl
 • http://www.silesia-region.pl
 • http://www.ksiazenice.net.pl
 • http://www.subregion.pl