rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Komisje Rady Miejskiej

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Miejska może powoływać stałe i doraźne komisje będące organami rady, określając w drodze odrębnych uchwał ich nazwę, przedmiotowy zakres działania oraz liczbę członków spośród radnych. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach.

Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, a także sołtysi i przewodniczący dzielnic. 

Komisje uchwalają opinie, sprawozdania, projekty uchwał, oświadczenia, deklaracje, a także apele do rady. Komisje w formie uchwał mogą przyjąć do wiadomości przedłożone im informacje bądź stanowiska. 

Do zadań wspólnych komisji stałych rady należy:

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miejskiej określa rozdział IV Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 


Obecnie przy Radzie Miejskiej działa 8 stałych komisji:

Komisja Rewizyjna

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

Komisja Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju

Do zadań Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju należą sprawy z zakresu: 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

Do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego należą sprawy z zakresu: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 

Do zadań Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu: 

Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami

Do zadań Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami należą sprawy z zakresu: 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy z zakresu: 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki nieruchomościami należą sprawy z zakresu: 

Komisja Budżetu i Finansów

Do zadań Komisji Budżetu i Finansów należy: 


Zamknij