rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

 

 

W dniu 28 lipca 2017 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/425/17 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku".

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku.

 Wyjaśnienie do pytań dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz prawa pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - co to jest?

Rewitalizacja jest złożonym, długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Aktywizacja obszarów miejskich wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak również organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych, grup mieszkańców i instytucji lokalnych. Lokalny Program Rewitalizacji jest to dokument, który zapewni integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników, mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. LPR przygotowany jest w oparciu o dokładną diagnozę problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy takich obszarów.

LPR dla Czerwionki-Leszczyn

W styczniu 2015r. rozpoczęto prace nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”, celem dostosowania dokumentu do nowego okresu programowania 2014-2020.
W ramach partycypacji społecznej, zorganizowano cykl konsultacji społecznych prowadzonych w formie warsztatowej jak również  opracowano ankietę dla mieszkańców. Naszym głównym celem było dotarcie do jak największego grona mieszkańców, dlatego też użyto wielu  kanałów dystrybucji. Informacja o warsztatach została umieszczona zarówno na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym gminy jak również każdy mieszkaniec zamieszkały w obszarze rewitalizowanym otrzymał zaproszenie. Ponadto zaproszenie odczytano w trakcie ogłoszeń parafialnych podczas niedzielnych mszy. Ankiety były dystrybuowane przez ankieterów na warsztatach z mieszkańcami, w szkołach, przedszkolach, w placówkach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstała również internetowa wersja ankiety.
Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców z problematyką rewitalizacji oraz poznania ich potrzeb i oczekiwań mających wpływ na dalszy rozwój gminy.
 
 

Konsultacje projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku".

W związku z zakończeniem prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku” prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej. Program rewitalizacji powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy. Rewitalizacja jest procesem, który powinien być realizowany na obszarach, gdzie występują w ponadprzeciętnej skali problemy społeczne oraz powiązane z nimi problemy gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Dlatego, w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że program rewitalizacji będzie realizowany w dzielnicy Czerwionka i dzielnicy Leszczyny. Na potrzeby formułowania programu zrealizowano cykl spotkań oraz badania ankietowe na temat sytuacji i problemów dzielnic, w których udział wziąć mógł każdy z mieszkańców obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Proces konsultacji społecznych domyka prace nad programem oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Biurze Funduszy Zewnętrznych, Aleja  Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.
 
Uwagi prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2015r. na adres bfz@czerwionka-leszczyny.com.pl 
 
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
 
Formularz do zgłaszania uwag do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
 
Ponowne konsultacje projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku".
 

Nawiązując do Uchwały nr 2483/83/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015r. określającą „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zaktualizowano projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”.  W związku z powyższym prosimy o ponowne zgłaszanie uwag do dokumentu przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych, Aleja  Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Uwagi prosimy przesyłać do dnia 7 września 2016r. na adres bfz@czerwionka-leszczyny.com.pl

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Formularz do zgłaszania uwag do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

 
 
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest opracowywany w ramach projektu pn. "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego".

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013Zamknij