rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach

Informacja o inwestycji

Projekt obejmuje remont sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zaadoptowanej na świetlicę wiejską. Obecny stan techniczny pomieszczenia i najbliższego otoczenia jest niezadowalający i wymaga remontu. Sala ta ma służyć mieszkańcom wsi do organizowania czasu wolnego tzn. przede wszystkim do celów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

Ponadto sala będzie miejscem integracji mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń. Projekt jest formą walki z patologią społeczną przede wszystkim dotykającą młodzież, która z nadmiaru wolnego czasu jak również braku miejsca jego spędzania popada nierzadko w nałogi.                                                                                                                              

Zakres wykonanych robót w ramach projektu

Roboty termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, dociepleniu stropodachu nad pomieszczeniem. Ponadto przełożenie rur spustowych, wymiana parapetów oraz malowanie elewacji. W następnej kolejności projekt obejmował roboty posadzkowe obejmujące ułożenie posadzki na sali po uprzednim rozebraniu parkietu i wykonaniu naprawy podłoża. Kolejne prace to roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem parkingu przed budynkiem wykonane po rozebraniu istniejącego podłoża asfaltowego i wykonaniu podbudowy z tłucznia. Ostatnim elementem budowlanym projektu było zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez montaż ławek parkowych. Pomieszczenie doposażone zostało ponadto w krzesła, stoły, sprzęt TV (DVD i TV), stół do tenisa stołowego oraz mini bilard.

Główne cele projektu

Podstawowymi celami projektu są:

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. (032) 42 959 11
fax: (032) 43 307 10

Roboty modernizacyjne
„REM-BUD”
Krzysztof Żak
ul. Wolna 37
44-203 Rybnik

Wyposażenie
BAM Sp. j.
Wyposażenie szkół i biur
Barbara Przybyłek, Aleksander Przybyłek, Mariusz Przybyłek
ul. Niedobczycka 94
44-200 Rybnik

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt dofinansowany jest z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.Zamknij