rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Informacja o inwestycji

Przedmiotem Projektu jest stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) w urzędach (Starostwo Powiatowe i Urzędy Gmin) oraz ich wybranych Jednostkach Organizacyjnych, a także systemu komputerowego wspomagania obsługi interesantów (e-Urząd). Ponadto przewiduje się inwestycje w środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania SEOD i świadczenia usług publicznych przez Internet. Działania uzupełniające projekt będą polegać na tworzeniu i wdrażaniu systemu informatycznego na poziomie ponadlokalnym z możliwością integracji w przyszłości – o ile zaistnieje taka możliwość - z istniejącymi pokrewnymi systemami stworzonymi na poziomie krajowym i regionalnym.

W ramach projektu dostarczone zostaną m.in.: platforma sprzętowa, system, pomieszczenia pełniące funkcję serwerowni oraz wydzielona sieć LAN i sieć zasilająca dla komputerów w budynkach urzędów.

W skład platformy sprzętowej wchodzą spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa urządzenia teleinformatyczne, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach projektu (serwery SEOD, urządzenia sieciowe, komputery PC) oraz zestawy do podpisu elektronicznego potrzebne dla osób podpisujących decyzje w JST.

Dostarczony w ramach projektu system obejmuje:

Główne cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez JST oraz ich jednostki zależne interesantom, przedsiębiorcom oraz lokalnym społecznościom na poziomie Powiatu Rybnickiego poprzez bezpieczną platformę elektroniczną, wspomagającą zarządzanie poszczególnymi Urzędami, jednostkami organizacyjnymi oraz Starostwem Powiatowym. Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SEOD) pozwoli na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wdrożenie projektu  spowoduje, że usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną ulegną standaryzacji. Podniesiona zostanie jakość usług publicznych, a co za tym idzie ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców Powiatu. Dzięki realizacji przedsięwzięcia obniżone zostaną koszty świadczenia usług publicznych oraz polepszą się uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja o inwestorze i wykonawcy

InwestorWykonawca

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny Wydział Organizacyjny
tel. (032) 42 959 38, fax: (032) 43 307 10
e-mail: og@czerwionka-leszczyny.com.pl

Dostawa oprogramowania:

Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 49 783 00, fax: (032) 49 183 12
e-mail: rekord@rekord.com.pl www.rekord.com.pl

Dostawa sprzętu komputerowego:

WASKO Spółka Akcyjna

ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
tel. (032) 33 25 500, fax. (032) 33 25 505
e-mail: wasco@wasco.pl

Informacja o znaczeniu Unii Europejskiej w realizacji inwestycji

Projekt „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Wartość projektu to kwota  4 143 009,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 3 520 000,00 .

Media o projekcie

Zakończenie projektu e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Przez całą dobę i siedem dni w tygodniu

Urząd czynny non stop

E-Administracja w Powiecie Rybnickim

e-Urząd czynny dla Klientów

W powiecie rybnickim urzędy mogą działać 7 dni w tygodniu przez całą dobę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plZamknij