rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dyrektor

mgr Katarzyna Kużnik

ul. 3 Maja 42,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel.  (032) 431 12 67

www.poradnia-czerwionka.pl

czynna: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jedyną placówką specjalistyczną na terenie gminy i miasta, świadczącą usługi dla dzieci, od urodzenia do ukończenia edukacji i ich rodziców. Udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Określa warunki rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz wspiera w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Do zadań poradni należą oddziaływania:

Zadania te realizowane są poprzez:

Korzystanie z usług udzielanych przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. W poradni pracują psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitant i lekarz pediatra. Przeprowadzają oni specjalistyczne badania diagnostyczne dzieci i młodzieży. Prowadzą indywidualną terapię podopiecznych w zakresie łagodzenia trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych (uczniowie dyslektyczni, z trudnościami adaptacyjnymi, z zaburzoną komunikacją słowną, z moczeniem nocnym, z przewlekłymi chorobami, chorobami niepełnosprawnością ruchową i inne), oraz z rodzicami poprzez grupy wsparcia i terapie rodzin. Każdy z pracowników pracuje 2 dni tygodniowo w terenie tj. w podległych szkołach i przedszkolach, wspomagając te placówki w oddziaływaniach profilaktyczno-wychowawczych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami, prowadząc:

Pracownicy uczestniczą w pracach działającego w poradni Zespołu Orzekającego, gdzie kwalifikuje się dzieci i młodzież do specjalistycznych form kształcenia, oraz indywidualnego nauczania tych uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Kadra poradni stale podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach, zdobywając dodatkowe umiejętności zawodowe.

Poradnia swą pomoc i usługi świadczy w następujących działach:

Placówka obejmuje swym zasięgiem dzieci i młodzież terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dzielnicami: Czuchów i Dębieńsko oraz przyległymi sołectwami gminy: Bełk, Palowice, Szczejkowice, Stanowice, Przegędza, Książenice. Na tym terenie współpracuje z: 14 placówkami przedszkolnymi, 13 szkołami podstawowymi, 7 gimnazjami, Zespołem Szkół Specjalnych, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

W związku z dużym zainteresowaniem szkół zajęciami prowadzonymi przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach, placówka proponuje następujące zajęcia i warsztaty:

Wnioski do pobraniaZamknij