rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Aktualnie liczy 21 radnych. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących rady oraz stałe i doraźne komisje.

W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Bernard Strzoda
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Płonka
Wiceprzewodniczący: Antoni Procek
Wiceprzewodniczący: Józef Szczekała

Radni:


Dyżury Radnych VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesczynach

Biuro Rady

Naczelnik Biura Rady

Alina Kuśka

(032) 429 59 35

br@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy. 

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu. Sesje zwyczajne odbywają się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział II i III Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

Przewodniczący Rady w szczególności:

Radni są zobowiązani i uprawnieni do reprezentowania wyborców, utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowania zgłoszonych postulatów i przedstawienia ich organom gminy do rozpatrzenia. Obowiązki te mogą realizować w szczególności poprzez:

W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:Zamknij