rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wydział Finansowo-Budżetowy

Główna księgowa

Ewelina Falkiewicz

telefon: (32) 429 59 59

ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl

Skarbnik

Zbigniew Wojtyło

telefon: (32) 429 59 73

(32) 429 59 75 - podatki lokalne ,
(32) 429 59 29 - podatki lokalne,
(32) 429 59 74 - księgowość,
(32) 429 59 70 - płace,
(32) 429 59 71 - podatki od środków transportu,
(32) 429 59 25 - księgowość podatkowa,
(32) 429 59 32, 429 59 37- księgowość

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

 1. Referat Podatków: 
  • dokonywanie wymiaru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego,
  • prowadzenie ewidencji podakowej nieruchomośći dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ewidencji podatku od środków transportowych,
  • przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań dotyczących zwolnień i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem pomocy publicznej dla podatników będących przedsiębiorcami
  • wykonywanie kontroli podatkowej,
  • wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
  • wykonywanie zadań związanych ze zwrotem częsci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • prowadzenie księgowości podatkowej,
  • windykacja zaległości podatkowych, w tym:
   - wystawianie upomnień
   - wystawianie tytułów wykonawczych
  • kontrola terminowości wpłat i rozliczeń zainkasowanych podatków przez inkasentów, 
 2. Referat Finansowo-Budżetowy: 
  • opracowywanie prognoz finansowych dla gminy,
  • organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu gminy,
  • opracowywanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie,
  • analiza bieżącej realizacji budżetu, okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
  • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową gminy i zaciągania kredytów i pożyczek w ramach zapisu w budżecie oraz sporządzanie stosownych umów,
  • prowadzenie spraw związanych z emisją obligacji,
  • ewidencja zaangażowania środków tj. umów zawieranych przez gminę na dostawę materiałów, towarów lub usług,
 3. Referat Księgowości: 
  • prowadzenie gospodarki finansowej gminy oraz dysponowanie środkami pieniężnymi,
  • organizownie i prowadzenie rachunkowości budżetu gminy i urzędu,
  • inicjowanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji rachunkowości,
  • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej gminy,
  • prowadzenie księgowości zbiorczej z wykanania budżetu gminy,
  • prowadzenie obsługi finansowej zgodnie z organizacją przyjętą w urzędzie,
  • sprawowanie wstępnej kontroli wewnętrznej,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji


Zamknij