rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Wydział Gospodarowania Odpadami

Naczelnik

Elżbieta Student

tel. (032) 42 959 41

tel. (032) 42 959 33

go.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

go@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Do zadań Wydziału Gospodarowania Odpadami należy
w szczególności:

 • prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi
  na terenie Gminy,
 •  prowadzenie działań związanych z informacją i edukacją w zakresie
  prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  na terenie Gminy, w tym:
  - potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami
  komunalnymi,
  - kosztów poniesionych z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  - ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy i miasta,
 •  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
  oczyszczalni ścieków,
 •  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 •  przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  i transport nieczystości ciekłych,
 •  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
  odpadami komunalnymi,
 •  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu odbioru nieczystości
  ciekłych,
 •  nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady
  komunalne od właścicieli nieruchomości,
 •  umieszczanie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
  informacji między innymi o:
  - podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,


Zamknij